Forretningsbetingelser

Vi specialdesigner hjemmesider.

Ingen hokus pokus, bare godt håndværk!

Betingelser

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Magio.dk ApS og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem her. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1. Online produkt

1.1 Magio.dk ApS leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshops baseret på modulet WooCommerce. Magio.dk ApS opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med en færdig løsning klar til brug.

1.2 Magio.dk ApS bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden jf. pkt. 3.1.

Magio.dk ApS udarbejder hjemmesidens layout fra bunden. Så hver kunde får en unik løsning. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpasset i en sådan grad, at det skal specialkodes anses det for at være uden for tilbuddet.

Det af kunden ønsket af visuel layout, udspecificeres i fase 1 omkring igangsættelse og den aftalte grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur jf. pkt. 3.1.

1.3 En løsning fra Magio.dk ApS indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Magio.dk ApS undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

1.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. Magio.dk ApS står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

1.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

1.6 Det er ikke muligt for Magio.dk ApS, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

1.7 Når Magio.dk ApS leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshop modulet WooCommerce, er Magio.dk ApS ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

2. Reklamation

2.1 Magio.dk ApS yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden jf. pkt. 3.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

3. Samarbejdet og processen

3.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:

Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog resulterer i et dokument/formular, som sendes til både Magio.dk ApS samt kunden. Herefter bedes kunden sende evt. materialer, som Magio.dk ApS skal bruge for at lave hjemmesiden såsom menupunkter, tekster og billeder. Næste fase påbegyndes når formularen/dokumentet er udfyldt, mappen med materialerne udfyldt og sendt til Magio.dk ApS samt der er modtaget betaling.

Hjemmesiden udarbejdes baseret på den udfyldte formular/dokument fra den indledende dialog og de tilsendte materialer.

Hjemmesiden sendes til første korrektion ved kunden. Kunden korrigere sin hjemmeside ved at sende rettelser til webdesigneren på mail.

Når designet er fastlagt efter 1. korrektion, færdiggøres hjemmesidens fulde opsætning og der vil herefter være en 2. korrektion på den færdige hjemmeside. Justeringer hefter tilpasses i den afsluttende 3.korrektion/godkendelse.

Der er som udgangspunkt kun tre “korrektionsrunder”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.

Efter den afsluttende korrektur udbedre Magio.dk ApS herefter korrektionen og overdrager hjemmesiden til kunden ved at oprette kunden en bruger og lave en kort online gennemgang af systemet. Magio.dk ApS ligger hjemmesiden online på kundens ønskede webhotel. 

3.2 Et projekt er normeret til at tage maksimum 60 dage. De 60 dage igangsættes, når dokumentet fra fase 1 omkring igangsættelse er fremsendt. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har Magio.dk ApS rykket herfor en gang, er Magio.dk ApS berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de 60 dage.

3.3 Såfremt kunden vælger et andet webhotel/host end hos Magio.dk ApS, skal Magio.dk ApS have fremsendt korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

3.4 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. Magio.dk ApS gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. Magio.dk ApS bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

3.5 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. 

3.6 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris med mindre andet er aftalt.

4. Ophavsret

4.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

4.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Magio.dk ApS. Magio.dk ApS må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 Magio.dk ApS kan ikke pålægges ansvar for det af kundens tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

5.2 Magio.dk ApS kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avance tab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

5.3 Kundens erstatningskrav over for Magio.dk ApS kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Magio.dk ApS. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Magio.dk ApS, har Magio.dk ApS desuden ret til at søge regres, således at Magio.dk ApS i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

5.4 Magio.dk ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

5.5 Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af Magio.dk ApS skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Magio.dk ApS ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redigeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Magio.dk ApS ej heller kan stilles til ansvar for.

5.6 Såfremt Magio.dk ApS har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Magio.dk ApS ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

5.7 Magio.dk ApS kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

5.8 Magio.dk ApS kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridske spørgsmål.

5.9 Magio.dk ApS kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

5.10 Såfremt Magio.dk ApS byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves, forholder Magio.dk ApS sig retten til at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

6. Hosting

6.1 Hosting indebærer at Magio.dk ApS, igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Når kunden køber et webhotel gennem Magio.dk ApS, er Magio.dk ApS databehandler for kunden.

6.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

6.3 Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Magio.dk ApS kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Lider kunden et økonomisk tab kan erstatningskravet mod Magio.dk ApS ikke overstige det i pkt. 5.3. aftalte.

6.4 Magio.dk ApS forbeholder sig retten til, at måtte sætte en kundens webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

6.5 Det er ikke tilladt, at benytte webhotellet til hosting af store filer, lyd eller video filer. Sådan filer henvises til, at skulle hostes på dertil indrettede servere, da de belaster webserverne.

7. Vedligeholdelse

7.1 Magio.dk ApS hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret. Ydermere indbefatter aftalen at der tages ekstern backup af hjemmesiden.

7.2 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

7.3 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men Magio.dk ApS bestræber sig på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden.

8. Online markedsføring

8.1 Magio.dk ApS bistår kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google Adwords, sociale medier og søgemaskineoptimering. Magio.dk ApS bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

8.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.

8.3 Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet. I visse situationer vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og Magio.dk ApS af praktiske årsager. Dette beløb viderefaktureres til kunden til det selvsamme beløb. Se 9.6

9. Betaling

9.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

9.2 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

9.3 Betaling for Magio.dk ApS ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater:

Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.

Anden halvdel forefalder til betaling ved aflevering af alle opsatte sider i tilbudet. Hjemmesiden vil først blive lagt online, når den sidste betaling er modtaget.

9.4 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

9.5 Betaling af samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt.10.2

9.6 Ved Magio.dk ApS’ fakturering for medier jf. pkt. 8.3. skal betalingen ske forud til Magio.dk ApS.

9.7 Alt arbejde fra Magio.dk ApS vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

9.8 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med Magio.dk ApS vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og webhotel 1 måneder ad gangen og online markedsføring 1 måneder ad gangen.

9.9 Ekstra arbejde faktureres ved gældende timepris.

9.10 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Magio.dk ApS har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturer udestående beløb.

10. Bindingsperiode samt opsigelse

10.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 9.8.

10.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 9.8 og 10.1.

10.3 Opsigelse skal ske skriftligt til kontakt@magio.dk

11. Andet

11.1 Magio.dk ApS er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

12. Ændringer

12.1 Magio.dk ApS er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

13. Force majeure

13.1 Hverken Magio.dk ApS eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

14. Værneting

14.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret med værneting i Kolding Byret.

Version 1.1

SKAL vi trylle din virksomhed frem?


Hos os er du altid velkommen til at ringe eller komme forbi kontoret, helt uforpligtende. Måske vil du gerne vide mere om det vi tilbyder, eller måske har du brug for et godt råd?

Vi vil gerne lytte på, hvad du har af udfordringer og komme med vores bud på en magisk og unik løsning! Udfyld felterne her så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Forretningsbetingelser - Magio - Web med mere

Ring til os

Eller send os en e-mail

Forretningsbetingelser - Magio - Web med mere

Fynsvej 109, 1. sal

6000 Kolding

CVR: 38 41 82 03

Tilmeld dig Magios nyhedsbrev